రచనలు & విశ్లేషణలు

హిందూధర్మంపై జరుగుతున్న సామాజిక మరియు సిద్ధాంతపరమైన దాడిని ఎదుర్కోవడానికి అవసరమయ్యే కొన్ని రచనలు మరియు విషయ విశ్లేషణలు

మదర్ తెరిస్సా (Mother Teresa)

మనం తెలుసుకోని, లేదా తెలుసుకున్నా పట్టించుకోని మదర్ (మహమ్మారి) తెరిస్సా అసలు బండారం

pdf.jpg

Prophet of Doom

సర్వనాశన ప్రవక్త

pdf.jpg