విమర్శలు & బెదిరింపులు

శివశక్తి కార్యక్రమాలద్వారా వెలుగులోకి వస్తున్న నిజాలను భరించలేక, కాబోయే మిత్రులు చేసిన విమర్శలు మరియు బెదిరింపులు.

హిందువులను నరుకుతా
అంటూ బెదిరిస్తున్న
చర్చి బృందం

క్రైస్తవులు మన దేశానికి ఎలా అన్యాయం చేసారో,మరో క్రైస్తవునికి వివరిస్తున్న కళ్యాణ్ కుమార్ చెట్లపల్లీ ,28-01-2018

కరుణాకర్ మరియు
పరిసుద్ధాత్మ పర్సనల్ సెక్రటరీ,
2017-11-27

కరుణాకర్ మరియు యేసుదాసు, విజయవాడ,
2017-11-27

కరుణాకర్ మరియు పిఠాపురం మంగ కువైట్/దుబాయ్ నుంచి
(2017-11-23)